ระบบสารสนเทศ

ผู้สำเร็จการศึกษา

ปีการศึกษาที่จบ
ภาคการศึกษา 1 2 3
ชื่อหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2559 - - -
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)[สมทบ ม.บูรพา] - - -
พยาบาลศาสตรบัณฑิต [พ.ศ. 2545] - - -
พยาบาลศาสตรบัณฑิต[ปรับปรุง2552 ] (สมทบ ม.บูรพา) - - -
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ปรับปรุง พ.ศ.2562)พระปกเกล้า จันทบุรี - - -
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2560) สมทบ ม.บูรพา - - -
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 (สมทบ ม.บูรพา) - - -

หมายเหตุ : ใช้เมาส์คลิกที่ตัวเลขบอกจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อดูรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
| Page rendered in 0.0360 seconds 1.23MB |